Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022

 

  1. Ngày 07/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 85A cho phòng KHTC.
  2. Ngày 07/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 5 nhà E.
  3. Ngày 08/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 78A cho phòng QHĐN.
  4. Ngày 08/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 5 nhà E.
  5. Ngày 09/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 4 nhà E.
  6. Ngày 09/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng SĐH.
  7. Ngày 10/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 3 nhà E.
  8. Ngày 10/11/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho Văn phòng ĐTN.
  9. Ngày 11/11/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng TTPC.