Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 07/09/2020 đến ngày 13/09/2020

 

  1. Ngày 07/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TNĐPT.
  2. Ngày 07/09/2020 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu cho phòng A116.
  3. Ngày 07/09/2020 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu cho phòng 6.12.
  4. Ngày 08/09/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu BenQ  từ  Ban QLCS.
  5. Ngày 09/09/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu BenQ  từ phòng TCHC.
  6. Ngày 10/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao tủ ly tách cho Văn phòng Công đoàn.
  7. Ngày 11/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy in HP1522 cho phòng KHTC.
  8. Ngày 11/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao tủ ly tách cho Văn phòng Công đoàn.
  9. Ngày 11/09/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 100 lít dầu cho ban QLCS.