Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 05/09/2022 đến ngày 11/09/2022

 

  1. Ngày 05/09/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 23A cho phòng TCHC.
  2. Ngày 05/09/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh cho Thư viện.
  3. Ngày 06/09/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh cho phòng A117,A119,A123.
  4. Ngày 07/09/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh cho phòng A125,A127.
  5. Ngày 07/09/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu cho phòng A309.
  6. Ngày 07/09/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ máng đèn cho ban QLCS.
  7. Ngày 08/09/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực cho phòng TCHC.
  8. Ngày 08/09/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in cho phòng QHĐN.
  9. Ngày 09/09/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh cho phòng A1A1,A1B2.