Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

 

 1. Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 bóng đèn 1.2m cho ban QLCS.
 2. Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN.
 3. Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao xe 29 chỗ cho phòng TCHC.
 4. Ngày 04/11/2019 phòng QTTB tiến hành thay thế xong máy chiếu phòng C215.
 5. Ngày 05/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho phòng B802.
 6. Ngày 05/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN.
 7. Ngày 05/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 78A cho phòng TCHC.
 8. Ngày 05/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 9. Ngày 06/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính Dell Vostro cho ban QLCS.
 10. Ngày 06/11/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính E7400 từ ban QLCS.
 11. Ngày 07/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao màn hình Dell cho ban QLCS.
 12. Ngày 07/11/2019 phòng QTTB tiến hành thu hồi màn hình Samsung từ ban QLCS.
 13. Ngày 08/11/2019 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong bánh xe đẩy phòng TCHC.
 14. Ngày 08/11/2019 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 25A cho ban QLCS.