Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021

 

  1. Ngày 04/10/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 phòng học B2.16,B2.18,B2.20 từ ban QLCS
  2. Ngày 05/10/2021 phòng QTTB tiến hành thu hồi 03 phòng máy C307,C309,C310 từ phòng DL&CNTT.
  3. Ngày 05/10/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 phòng học B2.16,B2.18,B2.20 cho phòng DL&CNTT.
  4. Ngày 06/10/2021 phòng QTTB tiến hành vệ sinh 08 máy chiếu.
  5. Ngày 07/10/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng SĐH.
  6. Ngày 08/10/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy phòng ĐTĐH.
  7. Ngày 08/10/2021 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS trám lại 06 bàn cầu nhà vệ sinh nhà A.