Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 04/04/2022 đến ngày 10/04/2022

 

 1. Ngày 04/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng C106.
 2. Ngày 04/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao máy tính HP CoreI5 cho phòng ĐTĐH.
 3. Ngày 05/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh phòng C203.
 4. Ngày 05/04/2022 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy tính Dell vostro từ phòng ĐTĐH.
 5. Ngày 05/04/2022 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 07 màn chiếu cho phòng học CLC tầng 2 nhà C.
 6. Ngày 05/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy photocopy cho Thư viện.
 7. Ngày 06/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy photocopy cho phòng ĐTĐH.
 8. Ngày 07/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy lạnh cho phòng B3.01.
 9. Ngày 07/04/2022 phòng QTTB tiến hành thay thế phòng đồng hồ cho phòng A115.
 10. Ngày 07/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực cho phòng QHĐN.
 11. Ngày 08/04/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực cho phòng A317.
 12. Ngày 08/04/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa bàn,ghế,nẹp sân khấu nhà E.