Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 02/05/2022 đến ngày 08/05/2022

 

  1. Ngày 04/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 4 nhà E.
  2. Ngày 04/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 36A cho phòng KHTC.
  3. Ngày 04/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV.
  4. Ngày 04/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy in HP 1536 cho phòng QHĐN.
  5. Ngày 05/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 3 nhà E.
  6. Ngày 05/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng CTSV.
  7. Ngày 05/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TTPC.
  8. Ngày 05/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng A315.
  9. Ngày 06/05/2022 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 2 nhà E.
  10. Ngày 06/05/2022 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TTPC.