Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021

 

 

 1. Ngày 01/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 78A cho phòng  TCHC.
 2. Ngày 01/11/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt phòng  máy B2.18.
 3. Ngày 02/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 0.5A cho phòng  ĐTĐH.
 4. Ngày 02/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao Tivi 55” cho ban QLCS.
 5. Ngày 02/11/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt phòng  máy B2.18.
 6. Ngày 02/11/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy photocopy Văn phòng CTĐB.
 7. Ngày 03/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 78A cho phòng  TCHC.
 8. Ngày 03/11/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt giếng khoan.
 9. Ngày 03/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337A cho phòng  TNĐPT.
 10. Ngày 03/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337A cho phòng  TNATTT.
 11. Ngày 04/11/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337A cho phòng  TNĐPT.
 12. Ngày 04/11/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa máy lạnh phòng  A119.
 13. Ngày 05/11/2021 phòng QTTB  đã phối hợp với phòng DL&CNTT tiến hành lắp đặt phòng  máy B2.16.