Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020

 

 1. Ngày 01/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 máy tính HP cho phòng KHTC.
 2. Ngày 01/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 máy tính HP cho phòng DL&CNTT.
 3. Ngày 01/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 08 bóng đèn 0.6m cho ban QLCS.
 4. Ngày 01/06/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 10 máy tính từ phòng DL&CNTT.
 5. Ngày 01/06/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình HP cho phòng A119.
 6. Ngày 02/06/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình HP từ phòng A119.
 7. Ngày 02/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 tụ quạt cho ban QLCS.
 8. Ngày 02/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 337 cho phòng A109.
 9. Ngày 03/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN.
 10. Ngày 03/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy tính HP cho phòng TCHC.
 11. Ngày 04/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 12A cho phòng QHĐN.
 12. Ngày 04/06/2020 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN.
 13. Ngày 05/06/2020 phòng QTTB tiến hành thay thế máy chiếu cho phòng B3.14.
 14. Ngày 05/06/2020 phòng QTTB tiến hành thu hồi máy chiếu hỏng từ phòng B3.14.