Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021

 

 1. Ngày 01/03/2021 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa máy bơm nước.
 2. Ngày 01/03/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm tra máy chiếu phòng học nhà B.
 3. Ngày 02/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao CP 100A cho ban QLCS.
 4. Ngày 02/03/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm tra máy chiếu phòng học nhà C.
 5. Ngày 03/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATTT.
 6. Ngày 03/03/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm tra máy chiếu phòng học nhà E.
 7. Ngày 04/03/2021 phòng  tiến hành bàn giao 05 tủ cho khoa MMT&TT.
 8. Ngày 04/03/2021 phòng QTTB tiến hành kiểm tra máy chiếu phòng học nhà A.
 9. Ngày 05/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 05A cho phòng TCHC.
 10. Ngày 05/03/2021 phòng QTTB tiến hành bàn giao hộp mực 337 cho phòng TNATT.
 11. Ngày 05/03/2021 phòng QTTB tiến hành thay thế 10 bóng đèn cho Văn phòng CTĐB.