Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/8/2017 đến 03/9/2017

 

 1. Ngày 28/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 28/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bàn và 02 ghế cho Khoa MMT&TT.
 3. Ngày 28/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 03 bóng đèn 0.6m và 03 chuột phòng A120.
 4. Ngày 28/08/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành thay khóa tủ văn thư phòng TCHC.
 5. Ngày 29/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 29/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 boùng ñeøn phoøng A125.
 7. Ngày 30/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 30/08/2017 phòng QTTB tiến hành laép ñaët giaù ti vi cho phoøng E3.1.
 9. Ngày 31/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 31/08/2017 phòng QTTB tiến hành laép choát cöõa töø phoøng E8.1.
 11. Ngày 1/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 1/09/2017 phòng QTTB tiến hành laép ñaët daây caêng trong baõi giöõ xe tröôøng.
 13. Ngày 1/09/2017 phòng QTTB tiến hành baøn giao 01 ñieän thoaïi baøn Panasonic cho phoøng QHĐN.
 14. Ngày 1/09/2017 phòng QTTB tiến hành baøn giao 01 ñieän thoaïi baøn Panasonic cho phoøng TTPC&ĐBCL.