Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/04/2015 đến 03/05/2015

  1. Ngày 27/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra thường kỳ các nhà vệ sinh trong trường.
  2. Ngày 27/04/2015 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc  công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
  3. Ngày 27/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng ĐTĐH về việc  sửa chữa máy tính Pentium D.
  4. Ngày 27/04/2015 phòng QTTB tiếp nhận giấy đề nghị của phòng TCHC về việc  thuê hoặc mua mới máy photocopy phục vụ công việc hằng ngày.