Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 27/02/2016 đến 05/03/2017

 

 1. Ngày 27/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 27/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 4 khu nhà E.
 3. Ngày 27/02/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 1.2m cho phòng A207.
 4. Ngày 28/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 28/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh Thư viện khu nhà A.
 6. Ngày 01/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 7. Ngày 01/03/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu cơ sở Trung tâm phát triển CNTT.
 8. Ngày 01/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A101,A103.
 9. Ngày 01/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 5 khu nhà E.
 10. Ngày 02/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 02/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A105,A107.
 12. Ngày 02/03/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt máy chiếu cơ sở Trung tâm phát triển CNTT.
 13. Ngày 02/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 6 khu nhà E.
 14. Ngày 03/03/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 03/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh phòng A109,A111.
 16. Ngày 03/03/2017 phòng QTTB tiến hành thay dimer quạt phòng C311.
 17. Ngày 03/03/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 7 khu nhà E.