Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/12/2016 đến 02/01/2017

 

 1. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB.
 3. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Trung tâm Anh ngữ.
 4. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bịch dây gút và 01 hộp đầu bấm mạng RJ45 cho phòng DL&CNTT.
 5. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng E1.5.
 6. Ngày 27/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Ban QLCS.
 7. Ngày 27/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 27/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 9. Ngày 28/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 28/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng DL&CNTT.
 11. Ngày 28/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Ban QLCS.
 12. Ngày 28/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bàn làm việc cho phòng CTSV.
 13. Ngày 29/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 29/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy Xerox 5070 cho phòng SĐH&KHCN.
 15. Ngày 29/12/2016 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành sửa chữa xong 07 quạt hút của Thư viện.
 16. Ngày 29/12/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy Xerox 5010 Thư viện.
 17. Ngày 29/12/2016 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay xong dây cấp nước lavabo toilet nam trệt nhà A (cạnh thư viện).
 18. Ngày 30/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 19. Ngày 30/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại Homephone cho phòng TCHC.