Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 22/8/2016 đến 28/8/2016

 

 1. Ngày 22/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 23/08/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh các phòng học lý thuyết khu nhà C.
 3. Ngày 23/08/2016 phòng QTTB tiến hành söûa chöõa xong baûng vieát phoøng hoïc C104.
 4. Ngày 23/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 24/08/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh các phòng học thực hành khu nhà C.
 6. Ngày 24/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 7. Ngày 24/08/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu BenQ từ ban QLCS.
 8. Ngày 24/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho ban QLCS.
 9. Ngày 24/08/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 78A cho Trung tâm Anh ngữ.
 10. Ngày 25/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 25/08/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì hệ thống âm thanh các khu nhà A.
 12. Ngày 25/08/2016 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành thay 07 bóng đèn 1.2m các phòng học lý thuyết.
 13. Ngày 26/08/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 26/08/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì hệ thống âm thanh các khu nhà A.