Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 21/8/2017 đến 27/8/2017

 

 1. Ngày 21/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 21/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 64A cho phòng SĐH&KHCN.
 3. Ngày 21/08/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt đường dây điện cho phòng A319&A321.
 4. Ngày 22/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 5. Ngày 22/08/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn chiếu từ ban QLCS.
 6. Ngày 22/08/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 màn chiếu cho phòng C214.
 7. Ngày 22/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 tủ nước cho ban QLCS.
 8. Ngày 22/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng TNĐPT.
 9. Ngày 23/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 10. Ngày 23/08/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong quạt treo tường phòng C114.
 11. Ngày 23/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bàn giáo viên cho ban QLCS.
 12. Ngày 24/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 24/08/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 14. Ngày 25/08/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 25/08/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành diệt mối khu nhà A.
 16. Ngày 25/08/2017 phòng QTTB tiến hành lắp kính phòng C107.