Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/2/2017 đến 26/2/2017

 

 1. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TCHC.
 3. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C309.
 4. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB phối hợp với ban QLCS tiến hành sửa chữa máy bơm nước tưới cỏ nhà A.
 5. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình FPT Elead 18.5” cho phòng ĐTĐH.
 6. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình Dell 18.5” từ phòng ĐTĐH.
 7. Ngày 20/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 12 khu nhà E.
 8. Ngày 21/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 21/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 11 khu nhà E.
 10. Ngày 21/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy lạnh phòng C110.
 11. Ngày 21/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 25 bảng tên cho phòng TTPC&ĐBCL.
 12. Ngày 22/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 13. Ngày 22/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 màn hình LCD Acer 18.5” cho phòng TCHC.
 14. Ngày 22/02/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn hình LCD FPT Elead 18.5” từ phòng TCHC.
 15. Ngày 22/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in Canon cho Bộ môn KH&KTTT.
 16. Ngày 22/02/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy in HP từ Bộ môn KH&KTTT.
 17. Ngày 22/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 card mạng TPLink cho phòng DL&CNTT.
 18. Ngày 22/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 10 khu nhà E.
 19. Ngày 22/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 05A cho phòng CTSV.
 20. Ngày 22/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 49A cho phòng SĐH&KHCN.
 21. Ngày 22/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh khu nhà A.
 22. Ngày 23/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 23. Ngày 23/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 1 khu nhà E.
 24. Ngày 24/02/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 25. Ngày 24/02/2017 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành bảo trì máy lạnh tầng 5 khu nhà E.
 26. Ngày 24/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 27. Ngày 24/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy in HP 2035 cho phòng ĐTĐH.
 28. Ngày 24/02/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng CTSV.
 29. Ngày 24/02/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 màn chiếu cho phòng C213.
 30. Ngày 24/02/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 màn chiếu từ ban QLCS.