Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 20/11/2017 đến 26/11/2017

 

  1. Ngày 20/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in 0.5A cho phòng TCHC.
  2. Ngày 21/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in LBP151 cho phòng TNATTT.
  3. Ngày 21/11/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 máy chiếu và màn chiếu cho phòng A301.
  4. Ngày 22/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy chiếu Panasonic và 02 màn chiếu cho ban QLCS.
  5. Ngày 22/11/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 máy chiếu và màn chiếu cho phòng A309.
  6. Ngày 23/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 bàn giáo viên và 01 ghế cho Ban QLCS.
  7. Ngày 23/11/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy tính và 01 màn hình IBM từ phòng ĐTĐH.
  8. Ngày 24/11/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 01 bảng cho phòng A309.
  9. Ngày 24/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 03 điện thoại bàn Panasonic cho Khoa HTTT.
  10. Ngày 24/11/2017 phòng QTTB tiến hành lắp đặt 02 bức tranh cho Khoa HTTT.