Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 14/11/2016 đến 20/11/2016

 

 1. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho Văn phòng ĐTN.
 3. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 78A cho Trung tâm Anh ngữ.
 4. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 micro Toa cho ban QLCS.
 5. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 micro Toa từ ban QLCS.
 6. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 02 tủ từ Khoa HTTT.
 7. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 04 la phông phòng máy A217.
 8. Ngày 15/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 15/11/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong màn chiếu phòng C310.
 10. Ngày 16/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 16/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 78A cho phòng TCHC.
 12. Ngày 16/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy chiếu Panasonic cho phòng DL&CNTT(C209).
 13. Ngày 16/11/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 máy chiếu Panasonic từ phòng DL&CNTT(C209).
 14. Ngày 17/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 15. Ngày 17/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong CP 40A phòng C113.
 16. Ngày 17/11/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chũa cửa ra vào phòng A1B1.
 17. Ngày 18/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 18. Ngày 18/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong CP 63A phòng C209.
 19. Ngày 18/11/2016 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong máy bơm Văn phòng đoàn.