Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 13/11/2017 đến 19/11/2017

 

 1. Ngày 13/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 13/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 máy tính HP và Dell cho phòng DL&CNTT.
 3. Ngày 13/11/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 bộ máy tính FPT Elead từ phòng DL&CNTT.
 4. Ngày 13/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 02 bóng đèn 1.2m cho nhà E.
 5. Ngày 14/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 14/11/2017 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m cho phòng KHTC.
 7. Ngày 14/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 card mạng cho phòng DL&CNTT.
 8. Ngày 15/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 15/11/2017 phòng QTTB tiến hành sửa chữa xong 04 bàn học sinh khu nhà E.
 10. Ngày 15/11/2017 phòng QTTB tiến hành treo tranh cho phòng A107.
 11. Ngày 16/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 16/11/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 20 bảng tên cho phòng QHĐN.
 13. Ngày 17/11/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 17/11/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 20 bảng tên từ phòng QHĐN.