Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/8/2016 đến 18/9/2016

 

 1. Ngày 12/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 12/09/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong ghế giáo viên phòng E4.3.
 3. Ngày 12/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 12A cho phòng ĐTĐH.
 4. Ngày 12/09/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa rèm cửa tầng 11,10,09,08,04 khu nhà E.
 5. Ngày 12/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 05 bịch dây gút và 02 hộp đầu bấm mạng cho phòng DL&CNTT.
 6. Ngày 13/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 7. Ngày 13/09/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa rèm cửa tầng 07,06,05,03,02 khu nhà E.
 8. Ngày 13/09/2016 phòng QTTB tiến hành gắn bảng tên “Tiếp công dân” cho phòng TTPC&ĐBCL.
 9. Ngày 13/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 30 bảng tên cho phòng TTPC&ĐBCL.
 10. Ngày 14/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy in canon 2900 cho phòng ĐTĐH.
 11. Ngày 14/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 12. Ngày 14/09/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành lắp đặt 04 hộp đen GPS cho 04 xe của trường.
 13. Ngày 15/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 15/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng ĐTĐH.
 15. Ngày 15/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 78A cho phòng TCHC.
 16. Ngày 15/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 dây âm thanh 5m cho ban QLCS.
 17. Ngày 15/09/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 02 dimer quạt trần ở Thư viện.
 18. Ngày 15/09/2016 phòng QTTB phối hợp với công ty dịch vụ tiến hành sửa chữa xong máy photocopy phòng KHTC.
 19. Ngày 16/09/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 20. Ngày 16/09/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy cho Thư viện.