Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/12/2016 đến 18/12/2016

 

 1. Ngày 12/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 12/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Đoàn thanh niên.
 3. Ngày 12/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng QHĐN.
 4. Ngày 12/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Đảng ủy.
 5. Ngày 13/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 6. Ngày 13/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng A109,A115,A117,A119,A317.
 7.  Ngày 13/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay 01 bóng đèn 0.6m và 01 chuột cho phòng A102.
 8. Ngày 14/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 9. Ngày 14/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 hộp mực và 02 Drum máy photocopy Xerox 5010 cho Thư viện.
 10. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TCHC.
 11. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng KHTC.
 12. Ngày 14/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 micro Boss cho phòng DL&CNTT.
 13. Ngày 15/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 14. Ngày 15/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng ĐTĐH.
 15. Ngày 15/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TTPC&ĐBCL.
 16. Ngày 15/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoai bàn Panasonic cho Khoa HTTT.
 17. Ngày 15/11/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 01 điện thoai bàn ktel từ Khoa HTTT.
 18. Ngày 15/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 04 ổ cứng 500GB cho phòng DL&CNTT.
 19. Ngày 15/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 màn hình Dell cho phòng DL&CNTT.
 20. Ngày 15/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng SĐH&KHCN.
 21. Ngày 16/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 22. Ngày 16/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Anh Văn.
 23. Ngày 16/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Toán lý.