Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

 

 1. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308  cho phòng CTSV.
 2. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Anh văn.
 3. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Bộ môn Toán lý.
 4. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KHMT.
 5. Ngày 11/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng TNĐPT.
 6. Ngày 12/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 49A cho phòng QHĐN.
 7. Ngày 12/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH.
 8. Ngày 12/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa KTMT.
 9. Ngày 13/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa MMT&TT.
 10. Ngày 13/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Phòng TNATTT.
 11. Ngày 14/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa CNPM.
 12. Ngày 14/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Phòng CTSV.
 13. Ngày 15/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Khoa HTTT.
 14. Ngày 15/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Phòng TNĐPT.
 15. Ngày 15/12/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Phòng TNHTTT.
 16. Ngày 15/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 bộ đàm cho phòng TCHC.
 17. Ngày 15/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 cột dây căng cho phòng CTSV.
 18. Ngày 15/12/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 thùng cab mạng cho phòng DL&CNTT.