Skip to content Skip to navigation

Công việc phòng QTTB xử lý từ 04/9/2017 đến 10/9/2017

 

 1. Ngày 05/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 2. Ngày 05/08/2017 phòng QTTB tiến hành thay 3 bóng đèn phòng A108.
 3. Ngày 06/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 4. Ngày 06/09/2017 phòng QTTB tiến hành thay 2 bóng đèn phòng A107.
 5. Ngày 06/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 máy đếm tiền cho phòng KHTC.
 6. Ngày 06/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng KHTC.
 7. Ngày 07/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 8. Ngày 07/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực máy photocopy 3391 cho phòng KHTC.
 9. Ngày 08/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 12 bảng tên cho phòng QHĐN.
 10. Ngày 08/09/2017 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện.
 11. Ngày 08/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 0.5A cho phòng TTPC&ĐBCL.
 12. Ngày 08/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 06 dây VGA 1.5m cho ban QLCS.
 13. Ngày 08/09/2017 phòng QTTB tiến hành lắp kính lam gió phòng C107.
 14. Ngày 08/09/2017 phòng QTTB tiến hành thu hồi 12 bảng tên từ phòng QHĐN.
 15. Ngày 08/09/2017 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 điện thoại bàn Panasonic cho ban QLCS.