Skip to content Skip to navigation

Qui trình in thẻ sinh viên

 

Mô tả: Qui trình in thẻ là thứ tự các bước tiến hành trong một quá trình in thẻ cán bộ công nhân viên thuộc sự quản lý của đơn vị trực thuộc trường Đại học Công Nghệ Thông Tin.

Ví dụ: in thẻ sinh viên... 

Các bước thực hiện:

Bước 01:Đơn vị có nhu cầu in thẻ cần phải làm "Giấy đề nghị" (Mẫu_01_QTTB).

-          Giấy đề nghị của đơn vị phải do trưởng đơn vị ký.

-          Trong trường hợp phó trưởng đơn vị ký cần có "Giấy ủy quyền" theo mẫu của phòng Tổ chức Hành chính.

Bước 02: Đơn vị mang "Giấy đề nghị" + "Danh sách sinh viên" gửi phòng QTTB.

Bước 03: Phòng QTTB ghi ngày nhận giấy đề nghị và yêu cầu người gửi ký nháy vào giấy đề nghị, photocopy trả lại cho người gửi 01 bản photo giấy đề nghị (giấy này làm cơ sở để xem xét trách nhiệm, chất lượng phục vụ của phòng QTTB).

Bước 04: Đơn vị gởi mail về phòng QTTB (phong.qttb@uit.edu.vn) đính kèm “file mẫu” nội dung sinh viên cần in thẻ (Mẫu_inthesv_QTTB).

Bước 05: Phòng QTTB khảo sát giá mực in + thẻ từ Nhà cung cấp

Bước 06: Phòng QTTB xử lý "Giấy đề nghị" và làm tờ trình trình Ban Giám Hiệu xem xét chỉ đạo hướng giải quyết (nếu giấy đề nghị hợp lệ).

Bước 07: Phòng QTTB trả lời bằng Email kết quả xử lý hành chính của "Giấy đề nghị".

-          Nhân viên chuyên trách của phòng QTTB sẽ gửi Email.

-          Đối tượng nhận Email: Nhân viên xử lý công việc của đơn vị cần in thẻ, người ký đề nghị, trưởng hoặc phó phòng QTTB.

-          Mục đích của Email: Đơn đề nghị của đơn vị sẽ được giải quyết hay bị từ chối (phòng QTTB phải ghi rõ lý do từ chối).

Bước 08: Phòng QTTB kiểm tra lại nội dung cần in thẻ, tiến hành in thẻ sinh viên.

Bước 09: Phòng QTTB thông báo bằng Email cho đơn vị đề nghị làm thẻ, Phòng DL& CNTT v/v thẻ đã được in và được chuyển sang Phòng DL&CNTT để ghi dữ liệu

-          Nhân viên chuyên trách của phòng QTTB sẽ gửi Email.

-          Đối tượng nhận Email: Nhân viên xử lý công việc của đơn vị cần in thẻ, người ký đề nghị, trưởng hoặc phó phòng QTTB, Trưởng phòng DL&CNTT và người chuyên trách ghi thẻ.

Bước 10: Phòng QTTB làm biên bàn giao thẻ đã in cho Phòng DL&CNTT, Phòng DL&CNTT tiến hành ghi dữ liệu lên thẻ sinh viên.

-          Nhân viên xử lý công việc của đơn vị cần ký nháy vào Biên bản Bàn giao.

-          Nhân viên chuyên trách của phòng QTTB ký nháy

-          Trưởng phòng DL&CNTT ký vào biên bản bàn giao

-          Trưởng phòng QTTB ký vào biên bản bàn giao

Bước 11: Phòng DL&CNTT bàn giao thẻ đã ghi dữ liệu cho đơn vị làm giấy đề nghị.

Bước 12: Phòng DL&CNTT gởi mail thống kê số lưng thẻ đã ghi dữ liệu cho Phòng QTTB và đơn vị đề nghị in thẻ.

Bước 13: Phòng QTTB thống kê lại, nếu có thẻ hư (không ghi dữ liệu được) sẽ tiến hành in lại số thẻ bị hư.

Bước 14: Phòng QTTB phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính trong công tác thanh toán cho Nhà cung cấp.