Skip to content Skip to navigation

Qui trình in thẻ cán bộ - viên chức

Qui trình in thẻ cán bộ - viên chức

Mô tả: Qui trình in thẻ là thứ tự các bước tiến hành trong một quá trình in thẻ cán bộ công nhân viên thuộc sự quản lý của đơn vị trực thuộc trường Đại học Công Nghệ Thông Tin.

Ví dụ: in thẻ cán bộ công nhân viên,... 

Các bước thực hiện:

Bước 01: Đơn vị có nhu cầu in thẻ cần phải làm "Giấy đề nghị" (Mẫu_01_QTTB).

-          Giấy đề nghị của đơn vị phải do trưởng đơn vị ký.

-          Trong trường hợp phó trưởng đơn vị ký cần có "Giấy ủy quyền" theo mẫu của phòng Tổ chức Hành chính.

Bước 02: Đơn vị mang "Giấy đề nghị" + "Danh sách cán bộ - viên chức “ gửi phòng QTTB.

Bước 03: Phòng QTTB ghi ngày nhận giấy đề nghị và yêu cầu người gửi ký nháy vào giấy đề nghị, photocopy trả lại cho người gửi 01 bản photo giấy đề nghị (giấy này làm cơ sở để xem xét trách nhiệm, chất lượng phục vụ của phòng QTTB).

Bước 04: Đơn vị gởi mail về phòng QTTB (phong.qttb@uit.edu.vn) đính kèm “file mẫu” nội dung cán bộ nhân viên cần in thẻ (Mẫu_inthenv_QTTB).

Bước 05: Phòng QTTB khảo sát giá mực in + thẻ từ Nhà cung cấp.

Bước 06: Phòng QTTB xử lý "Giấy đề nghị" và làm tờ trình trình Ban Giám Hiệu xem xét chỉ đạo hướng giải quyết (nếu giấy đề nghị hợp lệ).

Bước 07: Phòng QTTB trả lời bằng Email kết quả xử lý hành chính của "Giấy đề nghị".

-          Nhân viên chuyên trách của phòng QTTB sẽ gửi Email.

-          Đối tượng nhận Email: Nhân viên xử lý công việc của đơn vị cần in thẻ, người ký đề nghị, trưởng hoặc phó phòng QTTB.

-          Mục đích của Email: Đơn đề nghị của đơn vị sẽ được giải quyết hay bị từ chối (phòng QTTB phải ghi rõ lý do từ chối).

Bước 08: Phòng QTTB kiểm tra lại nội dung cần in thẻ, tiến hành in thẻ cán bộ công nhân viên.

Bước 09: Phòng QTTB thông báo bằng Email cho đơn vị nhận lại thẻ đã in.

-       Nhân viên chuyên trách của phòng QTTB sẽ gửi Email.

-       Đối tượng nhận Email: Nhân viên xử lý công việc của đơn vị cần in thẻ, người ký đề nghị, trưởng hoặc phó phòng QTTB.

Bước 10: Phòng QTTB bàn giao thẻ đã in và ký biên bản giao nhận

-          Nhân viên xử lý công việc của đơn vị cần ký nháy vào Biên bản Bàn giao.

-          Người đề nghị của đơn vị ký.

-          Nhân viên chuyên trách của phòng QTTB ký nháy.

-          Trưởng/phó phòng QTTB ký.

Bước 11: Phòng QTTB phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính trong công tác thanh toán mực và thẻ cho Nhà cung cấp.