Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Quản trị - Thiết bị

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo chung

Công việc phòng QTTB xử lý từ 26/12/2016 đến 02/01/2017 (03/01/2017)
Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng CTĐB. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Trung tâm Anh ngữ. Ngày 26/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 10 bịch dây gút...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 19/12/2016 đến 25/12/2016 (26/12/2016)
Ngày 19/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 19/12/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong 01 CP 63A phòng C310. Ngày 19/12/2016 phòng QTTB tiến hành thu hồi 49 bảng tên mika từ phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 20/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 12/12/2016 đến 18/12/2016 (19/12/2016)
Ngày 12/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 12/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn phòng Đoàn thanh niên. Ngày 12/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản phòng QHĐN. Ngày 12/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm kê tài sản Văn...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 05/12/2016 đến 11/12/2016 (12/12/2016)
Ngày 05/12/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 05/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 308 cho phòng ĐTĐH. Ngày 05/12/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02 hộp mực 05A cho phòng TTPC&ĐBCL. Ngày 05/12/2016 phòng QTTB tiến hành...
Công việc phòng QTTB xử lý từ 28/11/2016 đến 04/12/2016 (05/12/2016)
Ngày 28/11/2016 phòng QTTB tiến hành kiểm tra các công việc công ty dịch vụ cây xanh thực hiện. Ngày 28/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 01 hộp mực 36A cho phòng TNATTT. Ngày 28/11/2016 phòng QTTB tiến hành thay xong CP 40A cho phòng ĐTĐH A120. Ngày 29/11/2016 phòng QTTB tiến hành bàn giao 02...

Trang