Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Công việc Phòng Quản trị Thiết bị xử lý từ 02.11.2012 đến 16.11.2012

1. Ngày 05/10/2012 tiếp nhận thông tin từ chị Trần Thị Phương Trang Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính yêu cầu sửa máy lạnh. Phòng Quản trị Thiết bị phối hợp với công ty MPT đã giải quyết xong. 2. Ngày 05/11/2012 tiếp nhận thông tin từ chị Hồ Thị Minh Phượng phòng Sau đại học-Khoa học Công nghệ&Quan hệ Đối ngoại yêu cầu cấp 01 máy chụp hình. Phòng Quản trị Thiết bị đang tiến hành giải quyết. 3. Ngày 22/10/2012 Khoa Mạng máy tính&Truyền thông theo đề nghị yêu cầu sửa chữa 02 bộ máy tính,...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo